รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด เชียงราย อำเภอ แม่จัน ตำบล ป่าตึง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
57070801 ป่าบง ยังไม่ประเมิน
57070802 ป่าบง ยังไม่ประเมิน
57070803 ท่าต้นแฟน ยังไม่ประเมิน
57070804 ถ้ำ ยังไม่ประเมิน
57070805 แม่เฟือง ยังไม่ประเมิน
57070806 ผาตั้ง ยังไม่ประเมิน
57070807 ป่าตึง ยังไม่ประเมิน
57070808 ป่ากุ่ม ยังไม่ประเมิน
57070809 ป่าเหมี้ยง ยังไม่ประเมิน
57070810 สันโค้ง ยังไม่ประเมิน
57070811 โป่งน้ำร้อน ยังไม่ประเมิน
57070817 ปางสา ยังไม่ประเมิน
57070819 สันติสุข ยังไม่ประเมิน
57070820 เล่าฝู่ ยังไม่ประเมิน
57070812 ห้วยยาโน ยังไม่ประเมิน
57070813 ทุ่งต่าง ยังไม่ประเมิน
57070814 ห้วยมะหินฝน ยังไม่ประเมิน
57070815 ห้วยก้างปลา ยังไม่ประเมิน
57070816 ห้วยต่าง ยังไม่ประเมิน
57070818 ใหม่เจริญ ยังไม่ประเมิน