รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด เชียงราย อำเภอ แม่จัน ตำบล ท่าข้าวเปลือก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
57070601 แม่ลัว ยังไม่ประเมิน
57070602 ท่าข้าวเปลือก ยังไม่ประเมิน
57070603 แม่หะ-ป่าไร่ ยังไม่ประเมิน
57070604 แม่แพง ยังไม่ประเมิน
57070605 แม่แพง ยังไม่ประเมิน
57070606 แม่ลาก ยังไม่ประเมิน
57070607 ท่าข้าวเปลือก ยังไม่ประเมิน
57070608 ทับกุมารทอง ยังไม่ประเมิน
57070609 ป่าไร่ ยังไม่ประเมิน
57070610 ผ่านศึก ยังไม่ประเมิน
57070611 ผาเรือ ยังไม่ประเมิน
57070612 ผาแตก ยังไม่ประเมิน
57070613 ศรียางชุม ยังไม่ประเมิน
57070614 เนินทอง ยังไม่ประเมิน