รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด เชียงราย อำเภอ แม่จัน ตำบล สันทราย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
57070501 สันทราย ยังไม่ประเมิน
57070502 จอมจันทร์ ยังไม่ประเมิน
57070503 ดอยต่อ ยังไม่ประเมิน
57070504 เด่น ยังไม่ประเมิน
57070505 ดงสุวรรณ ยังไม่ประเมิน
57070506 แหลว ยังไม่ประเมิน
57070507 ดง ยังไม่ประเมิน
57070508 โพธนาราม ยังไม่ประเมิน
57070509 นาล้อม ยังไม่ประเมิน