รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด เชียงราย อำเภอ แม่จัน ตำบล ป่าซาง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
57070401 ร่องคี ยังไม่ประเมิน
57070402 ป่าซาง ยังไม่ประเมิน
57070403 ป่าซางหลวง ยังไม่ประเมิน
57070404 แม่สลองใน ยังไม่ประเมิน
57070405 ปวงปูเลย ยังไม่ประเมิน
57070406 ป่าห้า ยังไม่ประเมิน
57070407 แม่คี ยังไม่ประเมิน
57070408 ยางมูล ยังไม่ประเมิน
57070409 แม่คี ยังไม่ประเมิน
57070410 ใหม่พัฒนา ยังไม่ประเมิน
57070411 หนองอ้อ ยังไม่ประเมิน
57070412 สันคือ ยังไม่ประเมิน
57070413 ป่าดู่ ยังไม่ประเมิน
57070414 แม่สลอง ยังไม่ประเมิน
57070415 ป่าเหมี้ยง ยังไม่ประเมิน