รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด เชียงราย อำเภอ แม่จัน ตำบล แม่คำ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
57070301 แม่คำสบเปิน ยังไม่ประเมิน
57070302 แม่คำตลาด ยังไม่ประเมิน
57070303 สันนา ยังไม่ประเมิน
57070304 ร่องก๊อ ยังไม่ประเมิน
57070305 ป่าซางน้อย ยังไม่ประเมิน
57070306 ป่าเปา ยังไม่ประเมิน
57070307 หนองแหย่ง ยังไม่ประเมิน
57070308 แม่คำบ้านใหม่ ยังไม่ประเมิน
57070309 สันธาตุ ยังไม่ประเมิน
57070310 แม่คำหลังวัด ยังไม่ประเมิน
57070311 ม่วงคำ ยังไม่ประเมิน
57070312 ทุ่ง ยังไม่ประเมิน
57070313 ม่วงคำใหม่ ยังไม่ประเมิน
57070314 แม่เปิน ยังไม่ประเมิน