รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด เชียงราย อำเภอ แม่จัน ตำบล จันจว้า
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
57070201 ใหม่ ยังไม่ประเมิน
57070202 ทรายมูล ยังไม่ประเมิน
57070203 แม่คำล้ำลัด ยังไม่ประเมิน
57070204 ห้วยน้ำราก ยังไม่ประเมิน
57070205 ห้วยน้ำราก ยังไม่ประเมิน
57070206 ดง ยังไม่ประเมิน
57070207 ต้นยาง ยังไม่ประเมิน
57070208 หนองร่อง ยังไม่ประเมิน
57070209 ห้วยน้ำราก ยังไม่ประเมิน
57070210 สันนา ยังไม่ประเมิน
57070211 หนองบัวหัวฝาย ยังไม่ประเมิน