รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด เชียงราย อำเภอ แม่จัน ตำบล แม่จัน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
57070101 ร้องผักหนาม ยังไม่ประเมิน
57070102 แม่จัน ยังไม่ประเมิน
57070103 แม่จันตลาด ยังไม่ประเมิน
57070104 เด่นป่าสัก ยังไม่ประเมิน
57070105 ปงตอง-ต้นฮ่าง ยังไม่ประเมิน
57070106 ห้วยเวียงหวาย ยังไม่ประเมิน
57070107 เหมืองฮ่อ ยังไม่ประเมิน
57070108 ศาลา ยังไม่ประเมิน
57070109 หนองแว่น ยังไม่ประเมิน
57070110 ห้วยโจ้ ยังไม่ประเมิน
57070111 ปงอ้อ ยังไม่ประเมิน
57070112 สันมงคล ยังไม่ประเมิน
57070113 ธรรมจาริก ยังไม่ประเมิน
57070114 จอป่าคา ยังไม่ประเมิน