รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ สำโรงทาบ ตำบล ประดู่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
32121001 ดู่หัวนา ยังไม่ประเมิน
32121002 โคก ยังไม่ประเมิน
32121003 ขนวน ยังไม่ประเมิน
32121004 นาเทิง ยังไม่ประเมิน
32121005 เปือย ยังไม่ประเมิน
32121006 พอก ยังไม่ประเมิน
32121007 หนองพญา ยังไม่ประเมิน
32121008 ศรีราชา ยังไม่ประเมิน
32121009 ห้วยทุ่ง ยังไม่ประเมิน
32121010 โนนสำราญ ยังไม่ประเมิน