รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ สำโรงทาบ ตำบล สะโน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
32120901 สะโน ยังไม่ประเมิน
32120902 น้ำท่วม ยังไม่ประเมิน
32120903 อาเลา ยังไม่ประเมิน
32120904 จิก ยังไม่ประเมิน
32120905 แขม ยังไม่ประเมิน
32120906 จารย์ ยังไม่ประเมิน
32120907 นายาว ยังไม่ประเมิน
32120908 หนองบัวลำพุก ยังไม่ประเมิน
32120909 กอไผ่น้อย ยังไม่ประเมิน