รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ สำโรงทาบ ตำบล เสม็จ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
32120801 เสม็จ ยังไม่ประเมิน
32120802 หนองม้า ยังไม่ประเมิน
32120803 สังแก ยังไม่ประเมิน
32120804 สองห้อง ยังไม่ประเมิน
32120805 โนนชัย ยังไม่ประเมิน
32120806 ตาก่ำ ยังไม่ประเมิน
32120807 หนองพรม ยังไม่ประเมิน
32120808 ศรีสวัสดิ์ ยังไม่ประเมิน