รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ สำโรงทาบ ตำบล หมื่นศรี
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
32120701 หมื่นศรีน้อย ยังไม่ประเมิน
32120702 หมื่นศรีกลาง ยังไม่ประเมิน
32120703 หมื่นศรีใหญ่ ยังไม่ประเมิน
32120704 เสม็ด ยังไม่ประเมิน
32120705 กดงิ้ว ยังไม่ประเมิน
32120706 ศิริพัฒน์ ยังไม่ประเมิน
32120707 กะเลา ยังไม่ประเมิน
32120708 ศรีพัฒนา ยังไม่ประเมิน
32120709 ศรีมงคล ยังไม่ประเมิน