รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ สำโรงทาบ ตำบล เกาะแก้ว
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
32120601 เกาะแก้ว ยังไม่ประเมิน
32120602 ตางมาง ยังไม่ประเมิน
32120603 ตะมะ ยังไม่ประเมิน
32120604 สองหนอง ยังไม่ประเมิน
32120605 โคกเจริญ ยังไม่ประเมิน
32120606 หนองกระจาน ยังไม่ประเมิน
32120607 โนนสวรรค์ ยังไม่ประเมิน
32120608 ป่าเวย ยังไม่ประเมิน
32120609 โพธิ์ศรีธาตุ ยังไม่ประเมิน
32120610 ท่าด่าน ยังไม่ประเมิน
32120611 เกาะแก้วพัฒนา ยังไม่ประเมิน