รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ สำโรงทาบ ตำบล ศรีสุข
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
32120501 หนองสระ ยังไม่ประเมิน
32120502 หนองดุม ยังไม่ประเมิน
32120503 หนองเกาะ ยังไม่ประเมิน
32120504 โคกสมบูรณ์ ยังไม่ประเมิน
32120505 ขาม ยังไม่ประเมิน
32120506 สะแบะ ยังไม่ประเมิน
32120507 อียอ ยังไม่ประเมิน
32120508 หนองเสือ ยังไม่ประเมิน