รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ สำโรงทาบ ตำบล หนองฮะ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
32120401 หนองฮะ ยังไม่ประเมิน
32120402 ท่าม่วง ยังไม่ประเมิน
32120403 ดู่โศรก ยังไม่ประเมิน
32120404 ขอนแก่น ยังไม่ประเมิน
32120405 ค้อ ยังไม่ประเมิน
32120406 ขอนแก่นน้อย ยังไม่ประเมิน
32120407 หนองคู ยังไม่ประเมิน
32120408 หนองผำ ยังไม่ประเมิน
32120409 โคกสะอาด ยังไม่ประเมิน
32120410 ตลาด ยังไม่ประเมิน
32120411 หนองก้านเหลือง ยังไม่ประเมิน