รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ สำโรงทาบ ตำบล กระออม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
32120301 กระออม ยังไม่ประเมิน
32120302 โนนจารย์ ยังไม่ประเมิน
32120303 หนองเหล็ก ยังไม่ประเมิน
32120304 ผือ ยังไม่ประเมิน
32120305 หนองหมี ยังไม่ประเมิน
32120306 นาทุ่ง ยังไม่ประเมิน
32120307 หนองอีเลิง ยังไม่ประเมิน
32120308 บก ยังไม่ประเมิน
32120309 จงเจริญ ยังไม่ประเมิน