รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ สำโรงทาบ ตำบล หนองไผ่ล้อม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
32120201 nongpailom ยังไม่ประเมิน
32120202 หนองแล้ง ยังไม่ประเมิน
32120203 หนองหว้า ยังไม่ประเมิน
32120204 โพธา ยังไม่ประเมิน
32120205 หนองคู ยังไม่ประเมิน
32120206 ไทร ยังไม่ประเมิน
32120207 กระโพธิ์ ยังไม่ประเมิน
32120208 หนองแคน ยังไม่ประเมิน
32120209 จังเอิด ยังไม่ประเมิน
32120210 จังเกา ยังไม่ประเมิน
32120211 โนนลี ยังไม่ประเมิน
32120212 โสนน้อย ยังไม่ประเมิน
32120213 หนองคูพัฒนา ยังไม่ประเมิน