รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ สำโรงทาบ ตำบล สำโรงทาบ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
32120101 สำโรงทาบ ยังไม่ประเมิน
32120102 กุง ยังไม่ประเมิน
32120103 อาวุธ ยังไม่ประเมิน
32120104 อาลึก ยังไม่ประเมิน
32120105 โนนบุรี ยังไม่ประเมิน
32120106 ใหม่ศรีสำโรง ยังไม่ประเมิน
32120107 งิ้ว ยังไม่ประเมิน
32120108 ลำพง ยังไม่ประเมิน
32120109 ตะเคียน ยังไม่ประเมิน
32120110 ห้วยแสง ยังไม่ประเมิน
32120111 โดด ยังไม่ประเมิน
32120112 ตะเคียนพัฒนา ยังไม่ประเมิน