รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ระนอง อำเภอ เมืองระนอง
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เขานิเวศน์ 15 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 86.67 2 13.33 0 0.00 15 100.00
ราชกรูด 8 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
หงาว 5 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 80.00 1 20.00 0 0.00 5 100.00
บางริ้น 6 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 33.33 4 66.67 6 100.00
ปากน้ำ 6 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 83.33 1 16.67 0 0.00 6 100.00
บางนอน 4 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 4 100.00
หาดส้มแป้น 3 3 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 66.67 1 33.33 0 0.00 3 100.00
ทรายแดง 4 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 50.00 2 50.00 4 100.00
เกาะพยาม 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00
รวม 53 53 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 64.15 13 24.53 6 11.32 53 100.00