รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สุพรรณบุรี อำเภอ อู่ทอง
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
อู่ทอง 12 3 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 25.00 3 25.00
สระยายโสม 10 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 10 100.00
จรเข้สามพัน 15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บ้านดอน 9 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00
ยุ้งทะลาย 7 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 7 100.00
ดอนมะเกลือ 12 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 12 100.00
หนองโอ่ง 14 4 28.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 28.57 4 28.57
ดอนคา 20 20 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 100.00 20 100.00
พลับพลาไชย 14 13 92.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 92.86 13 92.86
ข้านโข้ง 14 1 7.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7.14 1 7.14
เจดีย์ 8 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 8 100.00
สระพังลาน 10 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 10 100.00
กระจัน 10 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 10 100.00
รวม 155 107 69.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 107 69.03 107 69.03