รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สุพรรณบุรี อำเภอ สองพี่น้อง
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
สองพี่น้อง 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บางเลน 7 2 28.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 28.57 0 0.00 0 0.00 2 28.57
บางตาเถร 18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บางตะเคียน 8 4 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 12.50 3 37.50 4 50.00
บ้านกุ่ม 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หัวโพธิ์ 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บางพลับ 7 3 42.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 42.86 0 0.00 0 0.00 3 42.86
เนินพระปรางค์ 5 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 5 100.00
บ้านช้าง 5 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00
ต้นตาล 6 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 6 100.00
ศรีสำราญ 14 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 92.86 1 7.14 14 100.00
ทุ่งคอก 16 7 43.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 43.75 0 0.00 7 43.75
หนองบ่อ 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บ่อสุพรรณ 18 18 100.00 0 0.00 1 5.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 94.44 17 94.44
ดอนมะนาว 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 140 64 45.71 0 0.00 1 0.71 0 0.00 10 7.14 26 18.57 27 19.29 63 45.00