รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สุพรรณบุรี อำเภอ ด่านช้าง
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
หนองมะค่าโมง 21 14 66.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 66.67 14 66.67
ด่านช้าง 23 8 34.78 1 4.35 0 0.00 0 0.00 4 17.39 0 0.00 3 13.04 7 30.43
ห้วยขมิ้น 16 9 56.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 56.25 9 56.25
องค์พระ 9 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00
วังคัน 11 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 11 100.00
นิคมกระเสียว 6 3 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 50.00 3 50.00
วังยาว 9 9 100.00 0 0.00 4 44.44 1 11.11 2 22.22 1 11.11 1 11.11 4 44.44
รวม 95 63 66.32 1 1.05 4 4.21 1 1.05 6 6.32 1 1.05 50 52.63 57 60.00