รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สุพรรณบุรี อำเภอ เดิมบางนางบวช
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เขาพระ 11 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 54.55 5 45.45 11 100.00
เดิมบาง 11 11 100.00 0 0.00 0 0.00 1 9.09 0 0.00 0 0.00 10 90.91 10 90.91
นางบวช 10 7 70.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 70.00 7 70.00
เขาดิน 12 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00
ปากน้ำ 7 6 85.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 85.71 0 0.00 6 85.71
ทุ่งคลี 8 8 100.00 0 0.00 4 50.00 3 37.50 1 12.50 0 0.00 0 0.00 1 12.50
โคกช้าง 10 10 100.00 0 0.00 0 0.00 3 30.00 5 50.00 2 20.00 0 0.00 7 70.00
หัวเขา 12 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8.33 0 0.00 11 91.67 12 100.00
หัวนา 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บ่อกรุ 7 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 14.29 0 0.00 6 85.71 7 100.00
วังศรีราช 4 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 4 100.00
ป่าสะแก 6 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 6 100.00
ยางนอน 7 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 7 100.00
หนองกระทุ่ม 9 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 44.44 0 0.00 5 55.56 9 100.00
รวม 121 110 90.91 0 0.00 4 3.31 7 5.79 24 19.83 18 14.88 57 47.11 99 81.82