รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด อุดรธานี อำเภอ น้ำโสม
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
นางัว 11 4 36.36 1 9.09 0 0.00 0 0.00 2 18.18 0 0.00 1 9.09 3 27.27
น้ำโสม 18 14 77.78 0 0.00 0 0.00 1 5.56 10 55.56 3 16.67 0 0.00 13 72.22
หนองแวง 13 1 7.69 0 0.00 0 0.00 1 7.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บ้านหยวก 17 5 29.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.88 0 0.00 4 23.53 5 29.41
โสมเยี่ยม 6 6 100.00 3 50.00 0 0.00 0 0.00 1 16.67 0 0.00 2 33.33 3 50.00
ศรีสำราญ 12 1 8.33 0 0.00 0 0.00 1 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สามัคคี 8 8 100.00 0 0.00 1 12.50 4 50.00 1 12.50 0 0.00 2 25.00 3 37.50
รวม 85 39 45.88 4 4.71 1 1.18 7 8.24 15 17.65 3 3.53 9 10.59 27 31.76