รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ ศีขรภูมิ
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ระแงง 23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ตรึม 18 8 44.44 8 44.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
จารพัต 20 5 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 25.00 0 0.00 5 25.00
ยาง 18 18 100.00 0 0.00 1 5.56 0 0.00 13 72.22 3 16.67 1 5.56 17 94.44
แตล 22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หนองบัว 18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
คาละแมะ 15 7 46.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 46.67 0 0.00 0 0.00 7 46.67
หนองเหล็ก 18 7 38.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 38.89 7 38.89
หนองขวาว 17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ช่างปี่ 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
กุดหวาย 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ขวาวใหญ่ 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นารุ่ง 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ตรมไพร 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ผักไหม 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 236 45 19.07 8 3.39 1 0.42 0 0.00 20 8.47 8 3.39 8 3.39 36 15.25