รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ ท่าตูม
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ท่าตูม 34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
กระโพ 20 1 5.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.00 0 0.00 0 0.00 1 5.00
พรมเทพ 22 12 54.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 54.55 0 0.00 0 0.00 12 54.55
โพนครก 16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เมืองแก 19 12 63.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.26 0 0.00 11 57.89 12 63.16
บะ 15 8 53.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 13.33 1 6.67 5 33.33 8 53.33
หนองบัว 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บัวโคก 19 3 15.79 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 15.79 3 15.79
หนองเมธี 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ทุ่งกุลา 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 177 36 20.34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 9.04 1 0.56 19 10.73 36 20.34