รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ชัยนาท อำเภอ หันคา
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
หันคา 20 7 35.00 0 0.00 0 0.00 1 5.00 2 10.00 0 0.00 4 20.00 6 30.00
บ้านเชี่ยน 12 12 100.00 0 0.00 0 0.00 6 50.00 6 50.00 0 0.00 0 0.00 6 50.00
ไพรนกยูง 13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หนองแซง 20 20 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 100.00 0 0.00 0 0.00 20 100.00
ห้วยงู 11 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 18.18 1 9.09 8 72.73 11 100.00
วังไก่เถื่อน 11 11 100.00 0 0.00 0 0.00 8 72.73 2 18.18 0 0.00 1 9.09 3 27.27
เด่นใหญ่ 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สามง่ามท่าโบสถ์ 10 10 100.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 1 10.00 5 50.00 3 30.00 9 90.00
รวม 109 71 65.14 0 0.00 0 0.00 16 14.68 33 30.28 6 5.50 16 14.68 55 50.46