รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
น้ำจืด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
น้ำจืดน้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะมุ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ปากจั่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำเลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
จ.ป.ร. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บางใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00