รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ม่วงกลวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กะเปอร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชี่ยวเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ้านนา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บางหิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00