รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ละอุ่นใต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ละอุ่นเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บางพระใต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บางพระเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บางแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ในวงเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ในวงใต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00