รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เขานิเวศน์ 121 121 100.00 85 121 142.86 30 110 371.06
ราชกรูด 192 192 100.00 134 192 142.86 47 180 382.65
หงาว 133 133 100.00 93 133 142.86 33 125 383.61
บางริ้น 287 287 100.00 201 287 142.86 70 267 379.72
ปากน้ำ 135 135 100.00 95 135 142.86 33 128 387.00
บางนอน 78 78 100.00 55 73 133.70 19 73 382.00
หาดส้มแป้น 67 67 100.00 47 67 142.86 16 62 377.70
ทรายแดง 57 57 100.00 40 57 142.86 14 54 386.68
เกาะพยาม 34 34 100.00 24 34 142.86 8 32 384.15
รวม 1,104 1,104 100.00 774 1,099 141.99 270 1,031 381.85