รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
หนองหญ้าไซ 100 100 100.00 70 100 142.86 25 100 408.16
หนองราชวัตร 115 115 100.00 81 115 142.86 28 115 408.16
หนองโพธิ์ 100 100 100.00 70 100 142.86 25 100 408.16
แจงงาม 90 90 100.00 63 90 142.86 22 90 408.16
หนองขาม 50 50 100.00 35 50 142.86 12 50 408.16
ทัพหลวง 120 120 100.00 84 120 142.86 29 120 408.16
รวม 575 575 100.00 403 575 142.68 141 575 407.80