รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
อู่ทอง 120 120 100.00 84 120 142.86 29 120 408.16
สระยายโสม 67 67 100.00 47 67 142.86 16 67 408.16
จรเข้สามพัน 120 120 100.00 84 120 142.86 29 120 408.16
บ้านดอน 67 67 100.00 47 67 142.86 16 67 408.16
ยุ้งทะลาย 120 120 100.00 84 120 142.86 29 120 408.16
ดอนมะเกลือ 67 67 100.00 47 67 142.86 16 67 408.16
หนองโอ่ง 67 67 100.00 47 67 142.86 16 67 408.16
ดอนคา 170 170 100.00 119 170 142.86 42 170 408.16
พลับพลาไชย 120 120 100.00 84 120 142.86 29 120 408.16
ข้านโข้ง 80 80 100.00 56 80 142.86 20 80 408.16
เจดีย์ 70 70 100.00 49 70 142.86 17 70 408.16
สระพังลาน 100 100 100.00 70 100 142.86 25 100 408.16
กระจัน 100 100 100.00 70 100 142.86 25 100 408.16
รวม 1,268 1,268 100.00 888 1,268 142.79 309 1,268 410.36