รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ย่านยาว 100 100 100.00 70 100 142.86 25 100 408.16
วังลึก 60 60 100.00 42 60 142.86 15 60 408.16
สามชุก 140 140 100.00 98 140 142.86 34 140 408.16
หนองผักนาก 120 120 100.00 84 120 142.86 29 120 408.16
บ้านสระ 120 120 100.00 84 120 142.86 29 120 408.16
หนองสะเดา 80 80 100.00 56 80 142.86 20 80 408.16
กระเสียว 40 40 100.00 28 40 142.86 10 40 408.16
รวม 660 660 100.00 462 660 142.86 162 660 407.41