รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
สองพี่น้อง 100 100 100.00 70 100 142.86 25 100 408.16
บางเลน 150 150 100.00 105 150 142.86 37 150 408.16
บางตาเถร 80 80 100.00 56 80 142.86 20 80 408.16
บางตะเคียน 74 74 100.00 52 74 142.86 18 74 408.16
บ้านกุ่ม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หัวโพธิ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บางพลับ 100 100 100.00 70 100 142.86 25 100 408.16
เนินพระปรางค์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ้านช้าง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ต้นตาล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ศรีสำราญ 70 70 100.00 49 70 142.86 17 70 408.16
ทุ่งคอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หนองบ่อ 31 31 100.00 22 31 142.86 8 31 408.16
บ่อสุพรรณ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ดอนมะนาว 110 110 100.00 77 110 142.86 27 110 408.16
รวม 715 715 100.00 501 715 142.71 177 715 403.95