รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ดอนเจดีย์ 26 26 100.00 18 195 1,071.43 6 195 3,061.22
หนองสาหร่าย 25 25 100.00 18 147 840.00 6 147 2,400.00
ไร่รถ 25 25 100.00 18 128 731.43 6 128 2,089.80
สระกระโจม 22 22 100.00 15 203 1,318.18 5 203 3,766.23
ทะเลบก 29 29 100.00 20 166 817.73 7 166 2,336.38
รวม 127 127 100.00 89 839 942.70 30 839 2,796.67