รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ศรีประจันต์ 120 120 100.00 84 120 142.86 29 120 408.16
บ้านกร่าง 110 110 100.00 77 110 142.86 27 110 408.16
มดแดง 140 140 100.00 98 140 142.86 34 140 408.16
บางงาม 50 50 100.00 35 50 142.86 12 50 408.16
ดอนปรู 90 90 100.00 63 90 142.86 22 90 408.16
ปลายนา 100 100 100.00 70 100 142.86 25 100 408.16
วังหว้า 60 60 100.00 42 60 142.86 15 60 408.16
วังน้ำซับ 81 81 100.00 57 57 100.53 20 20 100.78
วังยาง 29 29 100.00 20 29 142.86 7 29 408.16
รวม 780 780 100.00 546 756 138.46 191 719 376.44