รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
โคกคราม 50 50 100.00 35 50 142.86 12 50 408.16
บางปลาม้า 50 50 100.00 35 50 142.86 12 50 408.16
ตะค่า 50 50 100.00 35 50 142.86 12 50 408.16
บางใหญ่ 50 50 100.00 35 50 142.86 12 50 408.16
กฤษณา 70 70 100.00 49 70 142.86 17 70 408.16
สาลี 80 80 100.00 56 80 142.86 20 80 408.16
ไผ่กองดิน 70 70 100.00 49 70 142.86 17 70 408.16
องครักษ์ 33 33 100.00 23 33 142.86 8 33 408.16
จรเข้ใหญ่ 60 60 100.00 42 60 142.86 15 60 408.16
บ้านแหลม 100 100 100.00 70 100 142.86 25 100 408.16
มะขามล้ม 80 80 100.00 56 80 142.86 20 80 408.16
วังน้ำเย็น 80 80 100.00 56 80 142.86 20 80 408.16
วัดโบสถ์ 30 30 100.00 21 30 142.86 7 30 408.16
วัดดาว 45 45 100.00 32 45 142.86 11 45 408.16
รวม 848 848 100.00 594 848 142.76 208 848 407.69