รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
หนองมะค่าโมง 41 41 100.00 29 41 142.86 10 41 408.16
ด่านช้าง 77 77 100.00 54 77 142.86 19 77 408.16
ห้วยขมิ้น 35 35 100.00 25 35 142.86 9 35 408.16
องค์พระ 18 18 100.00 13 18 142.86 4 18 408.16
วังคัน 19 19 100.00 13 19 142.86 5 19 408.16
นิคมกระเสียว 12 12 100.00 8 12 142.86 3 12 408.16
วังยาว 18 18 100.00 13 18 142.86 4 18 408.16
รวม 220 220 100.00 155 220 141.94 54 220 407.41