รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เขาพระ 58 55 94.83 41 55 135.47 14 55 387.05
เดิมบาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นางบวช 120 120 100.00 84 120 142.86 29 120 408.16
เขาดิน 40 40 100.00 28 40 142.86 10 40 408.16
ปากน้ำ 60 60 100.00 42 60 142.86 15 60 408.16
ทุ่งคลี 77 77 100.00 54 77 142.86 19 77 408.16
โคกช้าง 61 61 100.00 43 61 142.86 15 61 408.16
หัวเขา 77 77 100.00 54 77 142.86 19 77 408.16
หัวนา 50 50 100.00 35 50 142.86 12 50 408.16
บ่อกรุ 25 25 100.00 18 25 142.86 6 25 408.16
วังศรีราช 20 20 100.00 14 20 142.86 5 20 408.16
ป่าสะแก 40 40 100.00 28 40 142.86 10 40 408.16
ยางนอน 50 50 100.00 35 50 142.86 12 50 408.16
หนองกระทุ่ม 50 50 100.00 35 50 142.86 12 50 408.16
รวม 728 725 99.59 511 725 141.88 178 725 407.30