รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ท่าพี่เลี้ยง 150 150 100.00 105 150 142.86 37 150 408.16
รั้วใหญ่ 100 100 100.00 70 100 142.86 25 100 408.16
ทับตีเหล็ก 30 30 100.00 21 30 142.86 7 30 408.16
ท่าระหัด 102 102 100.00 71 102 142.86 25 102 408.16
ไผ่ขวาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โคกโคเฒ่า 37 37 100.00 26 37 142.86 9 37 408.16
ดอนตาล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ดอนมะสังข์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พิหารแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ดอนกำยาน 110 110 100.00 77 110 142.86 27 110 408.16
ดอนโพธิ์ทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ้านโพธิ์ 150 150 100.00 105 150 142.86 37 150 408.16
สระแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตลิ่งชัน 56 56 100.00 39 56 142.86 14 56 408.16
บางกุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ศาลาขาว 100 100 100.00 70 100 142.86 25 100 408.16
สวนแตง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สนามชัย 128 128 100.00 90 128 142.86 31 128 408.16
โพธิ์พระยา 120 120 100.00 84 120 142.86 29 120 408.16
สนามคลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 1,083 1,083 100.00 758 1,083 142.88 266 1,083 407.14