รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
แม่คำมี 72 72 100.00 50 72 142.86 18 40 226.76
หนองม่วงไข่ 141 141 100.00 99 141 142.86 35 110 318.43
น้ำรัด 102 102 100.00 71 102 142.86 25 60 240.10
วังหลวง 86 86 100.00 60 86 142.86 21 86 408.16
ตำหนักธรรม 115 53 46.09 81 53 65.84 28 35 124.22
ทุ่งแค้ว 67 67 100.00 47 67 142.86 16 4 24.37
รวม 583 521 89.37 408 521 127.70 143 335 234.27