รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
วังชิ้น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สรอย 191 191 100.00 134 191 142.86 47 191 408.16
แม่ป้าก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นาพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แม่พุง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ป่าสัก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แม่เกิ๋ง 61 61 100.00 43 61 142.86 15 61 408.16
รวม 252 252 100.00 177 252 142.37 62 252 406.45