รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
บ้านหนุน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ้านกลาง 51 51 100.00 36 51 142.86 12 51 408.16
ห้วยหม้าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เตาปูน 171 171 100.00 120 171 142.86 42 171 408.16
หัวเมือง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สะเอียบ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แดนชุมพล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ทุ่งน้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 222 222 100.00 156 222 142.31 54 222 411.11