รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เด่นชัย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แม่จั๊วะ 235 235 100.00 165 235 142.86 58 235 408.16
ไทรย้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ห้วยไร่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ปงป่าหวาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 235 235 100.00 165 235 142.42 58 235 405.17