รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
สูงเม่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
น้ำชำ 3 3 100.00 2 2 95.24 1 1 136.05
หัวฝาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ดอนมูล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ้านเหล่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ้านกวาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ้านปง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ้านกาศ 141 141 100.00 99 141 142.86 35 141 408.16
ร่องกาศ 196 196 100.00 137 196 142.86 48 196 408.16
สบสาย 105 105 100.00 74 105 142.86 26 105 408.16
เวียงทอง 83 67 80.72 58 67 115.32 20 67 329.48
พระหลวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 528 512 96.97 370 511 138.11 130 510 392.31