รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ห้วยอ้อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ้านปิน 9 9 100.00 6 162 2,571.43 2 162 7,346.94
ต้าผามอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เวียงต้า 180 180 100.00 126 180 142.86 44 180 408.16
ปากกาง 100 100 100.00 70 100 142.86 25 100 408.16
หัวทุ่ง 145 145 100.00 102 145 142.86 36 145 408.16
ทุ่งแล้ง 6 6 100.00 4 6 142.86 1 6 408.16
บ่อเหล็กลอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แม่ปาน 5 5 100.00 4 5 142.86 1 5 408.16
รวม 445 445 100.00 312 598 191.67 109 598 548.62