รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ร้องกวาง 6 6 100.00 4 6 142.86 1 6 408.16
ร้องเข็ม 132 132 100.00 92 132 142.86 32 132 408.16
น้ำเลา 6 6 100.00 4 6 142.86 1 6 408.16
บ้านเวียง 6 6 100.00 4 6 142.86 1 6 408.16
ทุ่งศรี 6 6 100.00 4 6 142.86 1 6 408.16
แม่ยางตาล 6 6 100.00 4 6 142.86 1 6 408.16
แม่ยางฮ่อ 6 6 100.00 4 6 142.86 1 6 408.16
ไผ่โทน 6 6 100.00 4 6 142.86 1 6 408.16
ห้วยโรง 6 6 100.00 4 6 142.86 1 6 408.16
แม่ทราย 6 6 100.00 4 6 142.86 1 6 408.16
แม่ยางร้อง 6 6 100.00 4 6 142.86 1 6 408.16
รวม 192 192 100.00 132 192 145.45 42 192 457.14