รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ในเวียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นาจักร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
น้ำชำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ป่าแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ทุ่งโฮ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เหมืองหม้อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
วังธง 97 97 100.00 68 97 142.86 24 97 408.16
แม่หล่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ห้วยม้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ป่าแมต 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ้านถิ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สวนเขื่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
วังหงษ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แม่คำมี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ทุ่งกวาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ท่าข้าม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แม่ยม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ช่อแฮ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ร่องฟอง 122 122 100.00 85 122 142.86 30 122 408.16
กาญจนา 40 40 100.00 28 30 107.14 10 10 102.04
รวม 259 259 100.00 181 249 137.57 64 229 357.81