รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
โพธิ์ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โพนทอง 145 145 100.00 102 145 142.86 36 145 408.16
ด่านศรีสุข 75 75 100.00 53 75 142.86 18 75 408.16
รวม 220 220 100.00 155 220 141.94 54 220 407.41