รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

ตำบล อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
รัตนวาปี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นาทับไฮ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ้านต้อน 9 12 133.33 6 12 190.48 2 12 544.22
พระบาทนาสิงห์ 17 17 100.00 12 17 142.86 4 17 408.16
โพนแพง 168 168 100.00 118 168 142.86 41 168 408.16
รวม 194 197 101.55 136 197 144.85 47 197 419.15